สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดอบรมสมาชิกเตรียมความพร้อมการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ รุ่นที่ 3

0
7229

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) จัดโครงการอบรมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 3 แก่ พนักงาน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ให้ความรู้ด้านการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับวางแผนการออมเพื่อการเพื่อเกษียณอายุ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ด้านการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการออมเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเกษียณอายุ โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงินและการวางแผนการออมที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนสามารถคาดการณ์มูลค่าเงินก้อนพึงมี และประโยชน์ของการออมเพื่อการเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น workshop เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากการจำลองการวางแผนการลงทุนให้ผู้อบรมเข้าใจถึงสถานการณ์การลงทุน อัตราการตอบแทนทบต้น การเติบโตของสินทรัพย์และความเสี่ยงของการลงทุนตลอดจน การเรียนรู้แนวทางในการประเมินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการจัดสรรลงทุนในทรัพย์สินต่างๆเพื่อผลตอบแทนที่สูงสุดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากปัจจัยต่างๆได้อย่างเหมาะสม

สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มี ผู้เข้าร่วมการอบรม จาก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 120 คนโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอาทิ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนชื่นบาน อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หม่อมหลวงกวิน ศรีธวัช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการลงทุนบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

” ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ตนเองในอนาคตต่อไป” ดร.ธัชพล กล่าวทิ้งท้าย