สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร”เลิศประชารักษ์”โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

0
4464

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต(หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

โดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต
(หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร”เลิศประชารักษ์ “โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

ณ อาคารเลิศประชารักษ์
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

Facebook Comments