สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ จ.เชียงใหม่

0
27870

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากสระเก็บน้ำเดิมมีความจุเพียง 2,400 ลูกบาศก์เมตร

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมของโรงเรียน ให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 24,000 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างหอถังสูง พร้อมระบบกระจายน้ำให้แก่โรงเรียน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอตลอดทั้งปี