สวก. จัดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562”

สวก. จัดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562” “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคการเกษตรที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม

0
1680

สวก. จัดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562”


17 กย 62 ที่กระทรวงเกษตรฯนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานการแถลงข่าวจะจัดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562” ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เตรียมตัดง่นดีงกล่าวเพื่อแสดงถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยจากการเกษตรแบบเดิมไปสู่ยุคการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม สวก. โดยได้ผลักดันและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งปีนี้ สวก. ได้คัดสรรโครงการวิจัยภายใต้ธีมงาน “Beyond Disruptive Technology” มาจัดแสดงกว่า 200 โครงการ ยกตัวอย่าง เช่น 1) โครงการ การพัฒนาระบบเรดาร์เพื่อการจัดทำแผนที่ใต้ดินสำหรับการเกษตร ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญภูงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นการพัฒนาระบบเรดาร์ สำหรับการสร้างแผนที่ใต้พื้นดิน ซึ่งแผนที่นี้จะมีข้อมูลชั้นดินและสิ่งที่อยู่ใต้ดินต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของภาครัฐ 2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการสร้างระบบและวิธีการในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในปาล์มน้ำมัน ด้วยเทคนิค NIR เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันในผลปาล์มและทะลายปาล์มอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และไม่ทำลายตัวอย่าง ซึ่งสามารถนำมาทดแทนการซื้อขายปาล์มจากการประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญ หรือการประเมินด้วยวิธีมาตรฐานที่ต้องใช้สารเคมี และใช้เวลาในการสกัดน้ำมันค่อนข้างนานนอกจาก 2 โครงกาที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทย และยังมีผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ในงานประชุมวิชาการ สวก. 2562

ขณะที่ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เพิ่มเติมกล่าวว่า สวก. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 6 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 3) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร 4) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6) ส่งเสริมให้เกิดกิจการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร
ทั้งนี้ สวก. จึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ คือ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ เรื่องทิศทางงานวิจัยด้านการเกษตรของไทยและของต่างประเทศ 2) เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ที่ไปได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับนานาชาติ นักวิจัยการเกษตรดีเด่นของ สวก. ในแต่ละคลัสเตอร์ และผู้ประกอบการดีเด่น 3) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นในแต่ละคลัสเตอร์ด้านการเกษตรของประเทศ 4) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งหมดของ สวก. 5) เพื่อบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรในประเทศไทยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนกว่า 1,500 คน
งานประชุมวิชาการ สวก. 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก ซึ่งตั้งเป็นชื่อภาษาไทยว่า “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” และในชื่อภาษาอังกฤษว่า Beyond Disruptive Technologyท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัล หรือ 4.0 เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ในยุคปัจจุบันคนเริ่มไม่ซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่าน เปลี่ยนไปติดตามข่าวสารจาก จากเว็บไซต์สำนักข่าวและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง (Disrupt) ของเทคโนโลยี ถึงเวลาแห่งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรไทย เพราะการเกษตรเป็นรากฐานหลักของประเทศ ซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาทิ การนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในระบบเกษตร การวางแผนการจัดการพื้นที่ Zoning by Agri Map การวางแผนการเพาะปลูกที่แม่นยำ การบริหารจัดการด้านการเก็บเกี่ยวและผลผลิต การบริหารจัดการน้ำโดยใช้นวัตกรรม การตรวจสอบย้อนกลับ และเครือข่ายการเก็บข้อมูล เป็นต้น

สำหรับในรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 จะประกอบด้วย 1) พิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ผู้ประกอบการดีเด่น และนักเรียนทุนดีเด่น 2) การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย (Oral Presentations) 3) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามพันธกิจของ สวก. ในภาพรวม 4) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของ สวก. ในหัวข้อ Disruptive Technology 5) การบรรยายพิเศษและการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้


ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 พบกับ การเสวนาในหัวข้อ “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเกษตร” โดย สวก. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรต่างประเทศ ที่จะมาเปิดมุมมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษตรไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมภาคการเกษตรภายใต้การบริหารงานยุคใหม่” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 พบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเข้มแข็งของ สวก. ในการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตร โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentations) จำนวน 24 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย ห้องละ 8  ผลงาน ได้แก่ ห้องที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ห้องที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยฐานราก ห้องที่ 3 เศรษฐกิจภาคการเกษตรเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในห้องย่อยที่ 4 ห้อง เกษตรสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำเทคโนโลยี พบกับ การเสวนาในหัวข้อ “ค้นพบความสำเร็จ กับผู้นำด้านการเกษตร” การเสวนา หัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่ สร้างงานวิจัยด้านการเกษตร” การบรรยายเรื่อง “การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย” และการบรรยายเรื่อง “ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ – TARR”