สสท . เปิดเวที ถก ประเด็นร้อน ระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยพร้อมกำหนด 5 ข้อ ดำเนินการ

0
25806

(วันที่ 8 มกราคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งสาระสำคัญคือให้ผู้จัดการสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุครบกำหนดตามสัญญาจ้างหรือเหตุอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่ต้องไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

โดย มีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน ฯ สสท. เป็นประธานในการประชุม รวมถึงนายวิฑูรย์ แนวพานิช รองประธานฯ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ และผู้แทนสหกรณ์ ทั้งในห้องประชุม และผ่านระบบ Zoom กว่า 100 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว และมีมติร่วมกัน 5 ข้อ ประกอบด้วย

1) วันที่ 11 มกราคม 2566 ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าขบวนการสหกรณ์ไม่เห็นด้วยกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ดังกล่าว ตามเหตุผลที่อภิปรายมาแล้ว

2 ) แจ้งให้ทุกสหกรณ์ และหรือ ผู้จัดการสหกรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ดังกล่าว ยื่นยัน “ความเห็น” ดังกล่าว พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

3) ขอให้นายทะเบียนสหกรณ์ มีคำสั่งเพิกถอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 หรือ ตอบกลับเป็นหนังสือว่า ในระหว่างที่ยังไม่ยกเลิก จะสั่งการไม่ให้รองนายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ดังกล่าว

4 ) ห้ามนายทะเบียน รองนายทะเบียน ผู้ตรวจการสหกรณ์ ใช้อำนาจเข้าตรวจสอบสหกรณ์กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หรือดำเนินการใดตามมติที่ประชุม เกินกว่าการปฏิบัติหน้าที่ปกติ

5 ) หากนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่มีคำตอบใดแก่ขบวนการสหกรณ์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ขบวนการสหกรณ์จะดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองในวันที่ 25 มกราคม 2566 ให้สั่งยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ดังกล่าว ต่อไป