สำนักงานชลประทานที่ 1เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63

0
4087

วันนี้(8 ม.ค. 63) สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 (ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1) ณ ฝายวังปาน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โดยมี นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวรายงาน ต่อนายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี หลังจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน โดย นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ซึ่งมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูนและสื่อมวลชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ นี้ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ซึ่งปีนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องน้ำขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งอย่างถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ แห่งที่ 1 ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายพญาคำ ฝายหนองผึ้ง ฝายท่าศาลา ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ฝายท่ามะโก๋และฝายสบร้อง) แห่งที่ 2 ฝายแม่ปิงเก่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายแม่ปิงเก่า และฝายพญาอุต) แห่งที่ 3 ฝายหนองสลีก ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายหนองสลีก) แห่งที่ 4 ฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายดอยน้อย) แห่งที่ 5 ฝายวังปาน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายวังปาน) และ แห่งที่ 6 ประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ประตูระบายน้ำแม่สอย)

โดยประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงการร้องเรียนเรื่องน้ำในพื้นที่ได้ตลอดเวลาราชการ 08.30 -16.30 น. หากพื้นที่ใดได้ความเดือดร้อนทางสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

 

Facebook Comments