สุดยอดพิพิธภัณฑ์ผู้คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2019 ชูแนวคิด “Perspective”

เผยโฉม! สุดยอดพิพิธภัณฑ์ผู้คว้ารางวัลMuseum Thailand Awards 2019 ชูแนวคิด“Perspective” สานต่อกระแสการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ระดับสากล

0
918

สุดยอดพิพิธภัณฑ์ผู้คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2019 ชูแนวคิด “Perspective”

เผยโฉม! สุดยอดพิพิธภัณฑ์ผู้คว้ารางวัลMuseum Thailand Awards 2019 ชูแนวคิด“Perspective” สานต่อกระแสการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่29 ..62 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) จัดพิธีมอบรางวัลMuseum Thailand Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3 ภายใต้แนวคิด“Perspective” ที่ต้องการสื่อถึงการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมืองด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล

โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธี ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์(Siam Society) ถนนอโศกมนตรีกรุงเทพฯ

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)  เปิดเผยว่ามิวเซียมสยามได้ดำเนินการจัดโครงการมิวเซียมไทยแลนด์อะวอร์ด2019 (Museum Thailand Awards 2019)” เพื่อมุ่งยกระดับพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทยให้ก้าวสู่พิพิธภัณฑ์ระดับสากลพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทยทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการการปฏิบัติรวมทั้งสร้างกระแสการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้มากขึ้น​

ซึ่งตลอดระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมามีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากส่งผลให้ภาพรวมของการพัฒนาและดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวและการขยายตัวมากขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และส่งผลให้เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ไทยเข้มแข็งจนก่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ในอนาคตตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของพิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเนื่องจากคณะทำงานได้เข้าไปพัฒนาและได้ทราบถึงความเข้มแข็งของชุมชนแต่ยังขาดการสนับสนุน  จึงได้เพิ่มประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรางวัลที่สร้างคุณค่าของการร่วมมือกันให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย​  โดยปีนี้โครงการMuseum Thailand Awards 2019 ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า70 แห่งโดยมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานพิพิธภัณฑ์ทั้ง6 ท่านได้แก่​ ดร.ชัยยศ​ อิ่มสุวรรณ์​ ประธานคณะกรรมการกรรมการบริหารOKMD อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษาอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, .วิษณุ​ เอมประณีตร  ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ, .พัชรินทร์​  กรูเนิร์ค อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  ดร.วีรานันท์​ ดำรงสกุล  อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล, คุณบุณฑริก​ เขมาชีวะ​ ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์มิวเซียมมายส์และคุณพัฒนพงศ์​ มณเฑียร​ ศิลปิน/ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์มิวเซียมมายส์  และมีการจัดกิจกรรมร่วมโหวตพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนหรือPopular Vote อีกด้วย

สำหรับโครงการMuseum Thailand Awards จะยังคงดำเนินการในปีต่อๆไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรในวงการพิพิธภัณฑ์ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้วงการพิพิธภัณฑ์ไทยต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดและแน่นอนว่าการตัดสินรางวัลในปีต่อไปก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณารางวัลมากยิ่งขึ้นเช่นการพัฒนาในด้านต่างของตัวพิพิธภัณฑ์เองและการมีส่วนร่วมกับสังคมเพื่อผลักดันให้พิพิธภัณฑ์ไทยก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจรวมถึงเว็บไซต์MuseumThailand.com ที่จะยังคงดำเนินการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมให้สังคมของคนรักพิพิธภัณฑ์ขยายวงกว้างมากขึ้นช่วยผลักดันและส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้แพร่และยั่งยืนในสังคมไทยต่อไปนายราเมศกล่าว

ดร.ชัยยศ​ อิ่มสุวรรณ์​ ประธานคณะกรรมการการตัดสินรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นMuseum Thailand Awards 2019  กล่าวว่า  การจัดประกวดMuseum Thailand awards ในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจกับพิพิธภัณฑ์หรือคนที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ของประชาชนโลกในยุคศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากรูปแบบการนาเสนอความรู้ทั่วไปของงานพิพิธภัณฑ์ว่าไม่ใช่เป็นการเก็บรวบรวมของเก่าเท่านั้น  แต่ยังสามารถนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆเช่นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้สำหรับผู้เข้าชมซึ่งมีหลากหลายก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                 

สำหรับผลการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจำนวน15 แห่งโดยแยกตามด้านและประเภท

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคมศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งเป็น1.รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการได้แก่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  2.รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(เจ้าน้อยมหาอินทร์เชียงใหม่)  3.รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชนได้แก่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  4.รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานได้แก่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน.2)

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบ่งเป็น  1.รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการได้แก่พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  2.รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย  3.รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชนได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  4.รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานได้แก่บ้านหมอหวาน

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น  1.รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการได้แก่สยามเซอร์เพนทาเรียม  2.รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ได้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา  3.รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชนได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  4.รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่นแบ่งเป็น  1.รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก  2.รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชนได้แก่พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า3.รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานได้แก่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีพิษณุโลก

ประเภทพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนหรือPopular Vote ได้แก่1.หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2.หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดีและหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ3.พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  4.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว5.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( องค์การมหาชน) 6.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา  7.พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน8.มิวเซียมภูเก็ต9.ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(เจ้าน้อยมหาอินทร์เชียงใหม่) และ10.ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ทั้งนี้ตัวแทนจากศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(เจ้าน้อยมหาอินทร์เชียงใหม่) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลถึง2 ปีซ้อนในประเภทรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้านสังคมศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวว่านับเป็นความภาคภูมิใจของทางพิพิธภัณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกและมอบรางวัลในปีนี้เพราะปีนี้สัมผัสได้ว่ามีการคัดเลือกที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นและทางพิพิธภัณฑ์จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในส่วนของการนำเสนอตลอดจนการเก็บรักษาสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดีเพราะการได้รางวัล2 ปีซ้อนนี้นับว่าเป็นแรงกระตุ้นของพิพิธภัณฑ์ที่ในปีหน้าอยากจะคว้ารางวัลในปีที่3 อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่มิวเซียมภูเก็ตหนึ่งในตัวแทนพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในประเภทพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนหรือPopular Vote กล่าวว่าขอขอบคุณผู้ที่ร่วมโหวตให้มิวเซียมภูเก็ตเป็นพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนรวมถึงต้องขอให้สัญญาว่ามิวเซียมภูเก็ตจะนาคอนเทนต์ที่มีประโยชน์และจะมีการพัฒนาปรับปรุงมิวเซียมภูเก็ตให้อยู่ในใจของคนในประเทศไทยต่อไป

#AllnewsExpress​ #MuseumThailand Award #มิวเซียมสยาม