ส.ป.ก.ขานรับ“จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

0
1498

ส.ป.ก.ขานรับ“จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” พร้อมด้วย พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก., ผู้ตรวจราชการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา เข้าร่วม ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑) เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดรองราชการ

๒) จัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำ การฟื้นฟู ดูแลด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์

๓) เร่งระบายน้ำออกจากพื้นทีททำการเกษตรและชุมชน

๔) ช่วยปรับปรุง บำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย ๕) แจกเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร

๖) ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๗) ช่วยซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร

๘) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจังหวัดที่จัดประชุมฟังนโนบายและกิจกรรมเวทีกลางแจ้งทั้งหมด ๑๐ จังหวัด และจังหวัดที่จัดประชุมรับฟังนโยบายทั้งหมด ๑๑ จังหวัด โดยจุดหลักอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก กล่าวว่า “ขอให้ทุกท่านได้ขับเคลื่อนการดูแลพี่น้องเกษตรกรและประชาชน นอกจากการฟื้นฟูในทั้ง ๘ กิจกรรมเบื้องต้น ให้กับเกษตรกรแลัว ก็คือการให้กำลังใจ ให้ความรู้สึกมั่นใจและเชื่อมั่นในข้าราชการ ในรัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยให้กลับมามีความสุขดังเดิม”

สำหรับจังหวัดมุกดาหารพบว่าได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลจนเกิดความเสียเป็นวงกว้าง เบื้องต้นมีความเสียหายทางโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง สะพาน สิ่งก่อสร้าง ที่สำคัญคือกระทบต่อพื้นที่ของเกษตรกร ทำให้ไร่นา บ่อปลาและสัตว์เลี้ยงเกิดความเสียหาย จำนวนกว่า ๒๑,๐๐๐ ครอบครัว นาข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง เสียหายกว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ บ่อปลาอีก ๓,๐๐๐ กว่าราย

 

#AllnewsExpress