ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน และวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ปลื้มเป็นพื้นที่ประสบผลสำเร็จจัดสรรที่ดินทำกินสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

0
37582

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับและรายงานสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ และ นายวันชัย สวัสดิ์แดง เกษตรกรต้นแบบ เล่าประวัติความเป็นมาของพื้นที่ที่ดินพระราชทาน และความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมนำคณะเยี่ยมชมบรรยายตามจุดต่างๆ

เลขาธิการ ส.ป.ก. คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และตัวแทนสื่อมวลชน ลงเรือนำเที่ยวเพื่อเดินทางไปแปลงนาบัวลุงแจ่ม (แปลงที่ดินเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดิน) เยี่ยมชมบริเวณศาลากลางนาบัว พร้อมชิมน้ำชาเกสรบัว เมี่ยงคำกลีบบัว และชมการสาธิตการพับดอกบัว โดยทายาทเกษตรกร นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายวันชัย สวัสดิ์แดง และนางวรรณา คำคม เกษตรกรต้นแบบ บนที่ดินพระราชทาน พร้อมร่วมปลูกต้นยางนาเป็นที่ระลึกในแปลงเกษตรกรบนที่ดินพระราชทาน

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้ร่วมกับ พี่น้องเกษตรกรในการพัฒนา อาชีพเกษตรกรรม และการต่อยอด เชิงนวัตกรรม ซึ่งนาบัวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้ชิมบรรยากาศ โดยการใช้เกษตรกรรมเชื่อมโยง เช่นมีการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์บัว อาทิ ชาเกสรดอกบัว เมี่ยงดอกบัว แต่สิ่งสำคัญคือการที่เกษตรกรได้อนุรักษ์ ที่ดิน ส.ป.ก โดยมีเจตนารมณ์ ให้พี่น้องเกษตรกร ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรรม ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและดีใจที่พี่น้องเกษตรกร เห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ในการใช้ที่ดินของ ส.ป.ก รวมทั้งการร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำเทคโนโลยีต่างๆ ตามศาสตร์พระราชา มาใช้ ทั้งนี้ ส.ป.ก.มีความมุ่งมั่น รักษาผืนแผ่นดินตรงนี้ ที่เป็นที่ดินพระราชทาน ให้พี่น้องเกษตรกรได้ต่อยอด และอาศัย ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ นอกจากนี้ ส.ป.ก ได้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เป็น Area Manager เพื่อเข้ามาช่วยเหลือ โดยการนำองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกร ได้ปรับเปลี่ยน การทำอาชีพ ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนลูกหลานของเกษตรกร จะมีการดึงกลับมาให้ เป็นกำลังหลักในการดูแลอาชีพตรงนี้ ให้มีความยั่งยืนตลอดไป เชื่อมั่นว่าพื้นที่ตรงนี้ จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

นอกจากนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. นำคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมรับชมนิทรรศการและผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน แนะนำหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ และมีประธานวิสาหกิจชุมชนฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการบรรจุและเก็บรักษาผลผลิต รวมทั้งเยี่ยมชมสระเก็บน้ำ สระที่ 8 รับฟังการบรรยายการก่อสร้างหอถังสูงทรงแชมเปญพร้อมระบบกระจายน้ำ รับฟังการบรรยายระบบสูบส่งน้ำโซลาร์เซลล์จากสระน้ำถึงหอถังสูง

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า เราเรียกพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ของเพชรน้ำหนึ่ง เป็นพื้นที่ที่ ครม. มีมติจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกร 4 ภาค ในส่วนของ จ.เพชรบุรี มีพื้นที่รวม 3,000 กว่าไร่ โดย ส.ป.ก. บูรณาการร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก พัฒนาด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเกษตรกรของโครงการ ได้แก่ การขุดสระเก็บน้ำ และมีการทำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขึ้นหอถังสูง รวมทั้ง ส.ป.ก. จะได้ประสานเครือข่ายในการให้ความรู้การประกอบอาชีพต่อเนื่องหลังกาจัดสรรที่ดิน ซึ่งที่ดินตรงนี้มีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ใบโหรพา โดยมีตัวแทนจากโกลเด้น เพลซ มาให้ความรู้การพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และรับผลผลิตเข้าสู่ร้านโกลเด้น เพลซ ทำให้ปัจจุบันพื้นที่เพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี มีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่ง ส.ป.ก. จะนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเกษตรกร

“ที่ดิน ที่ ส.ป.ก.มีอยู่ เป็นที่ดินของรัฐผืนสุดท้ายที่จะสามารถให้ความดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ ท่านที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน ถือว่าท่านโชคดีจึงอยากให้ท่านใช้ความโชคดีนี้ ในการดูแลที่ดินที่เราได้จัดให้ ที่ดินราชการที่ทำใหท่านได้มีโอกาสในการที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ ให้ใช้ที่ดินตรงนี้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลาน อย่างไรก็ตาม ส.ป.ก. พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านในทุกๆ มิติ หากขาดเหลือ หรือต้องการความช่วยเหลืออะไรแจ้ง เราจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลว่ายังขาดเหลืออะไร และจะสามารถพัฒนาตรงไหนท่านได้ เราจะยินดีทุกเรื่อง”เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว