“หม่อมเต่า” แนะนายจ้างใช้ MOU พร้อมย้ำ !! ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผ่านช่องทางที่ถูกต้อง

0
2389

“หม่อมเต่า” แนะนายจ้างใช้ MOUพร้อมย้ำ !! ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผ่านช่องทางที่ถูกต้อง

 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างที่จำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทำงาน ให้นำแรงงานเข้ามาตามระบบ “MOU” พร้อมย้ำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านกรมการจัดหางานระบุปี 2562 มีการนำเข้าแรงงานตาม MOU ลดลงจากปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันกว่า 9.58 % โดยกิจการค้าส่งครองแชมป์นำเข้ามากสุด


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงานมีนโยบายชัดเจนในการไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนั้น หากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จะต้องดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เท่านั้น

ซึ่งดำเนินการได้ 2 กรณี คือ 1) นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง 2) นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการ โดยนายจ้างสามารถยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงาน หรือติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

.

ในปี 2562 มีนายจ้างนำคนต่างด้าวมาทำงานตาม MOU จำนวน 364,628 คน (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562) ลดลงจากปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันคือ มกราคม-ตุลาคม จำนวน 403,257 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58 และในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีนายจ้างนำคนต่างด้าวมาทำงานตาม MOU จำนวน 37,806 คน โดยประเภทกิจการที่นำเข้าคนต่างด้าวมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. กิจการค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาด และร้านค้าทั่วไป 2. กิจการผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 3. กิจการต่อเนื่องเกษตร

#AllnewsExpress

Facebook Comments