องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดชุมพร

0
30604

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และคณะอนุกรรมการฯ โดยมี นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายสุรชัย สองสี ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ในการนี้ นายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีรับสั่งห่วงใยราษฎรจังหวัดชุมพร เมื่อครั้งเกิดปัญหาอุทกภัยรุนแรง ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงพระราชทานพระราชดำริให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง – พนังตัก ที่ค้างอยู่ 1,460 เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน รวมทั้งได้พระราชทานทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2540 ส่งผลให้สามารถระบายน้ำได้ก่อนพายุลินดาจะเข้าเพียง 1 วัน ทำให้ชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมา เวลา 13.00 น. องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยนายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามที่นายสุนทร คงทอง ราษฎรบ้านช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 มีลักษณะโครงการเป็นอาคารอัดน้ำแบบท่อเหลี่ยมขนาด 2.5×2.5 เมตร จำนวน 2 ช่อง ขนาดความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม 6,044 เมตร พร้อมอาคารประกอบจำนวน 69 แห่ง และถังพักน้ำ ขนาดความจุ 220 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง สามารถส่งน้ำสนุบสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านคลองหินดำและบ้านหน้าศาลช้างแล่น ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 245 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 700 ไร่ ฤดูแล้ง 300 ไร่ ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานศาลช้างแล่น สมาชิกจำนวน 139 ราย