องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

0
10991

วันนี้ (11 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการบริหารจัดการน้ำในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก รวมถึงภาพรวมการดำเนินงานของโครงการสะพานระบายน้ำสุวรรณภูมิ โดยโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการจัดการน้ำหลากในพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก แบบบูรณาการทั้งลุ่มน้ำ ลักษณะโครงการเป็นคลองระบายน้ำยาว 10.120 กิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้ระบายน้ำหลากจากคลองสำโรงออกสู่ทะเลโดยตรง และเป็นแหล่งน้ำจืดสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงช่วยลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำหลาก และอุทกภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศ

ต่อจากนั้น องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ โดยการเบี่ยงน้ำเพื่อผลักดันค่าความเค็มลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลดการรุกตัวของค่าความเค็ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุง อีกด้วย

นอกจากนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาและเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโครงการ รวมถึงพบปะราษฎร์ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ