องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอ่างฯแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง

0
12615

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี คณะอนุกรรมการ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้บรรยายสรุปผลความคืบหน้าโครงการฯ ที่ก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านดง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความจุที่ระดับเก็บกัก 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรได้ 1,095 ครัวเรือน ประชากร 3,435 คน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 4,000 ไร่

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายวิรัตน์ เจนจบ ผู้อำนายการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นผู้บรรยาย และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลความคืบหน้าประมาณร้อยละ 67 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 1,100 ไร่ และในฤดูแล้งได้ 400 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของราษฎร ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น