อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินงานพัฒนาที่ดินภาคใต้

0
9983

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการดำเนินงานเขตป่าไม้ถาวร

โดยได้เร่งรัด ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับป่าไม้ถาวรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และเขต 12 พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ

และโอกาสนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้พบปะหมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัดภูเก็ต  ที่ดำเนินการจัดตั้งศูนยถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  เป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านลิพอน .2 .ศรีสุนทร .ถลาง .ภูเก็ต. ผลิตปุ๋ยหมัก พด 1 และนำ้หมักชีวภาพ พด 2 ปรับปรุงดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักอินทรีย์พื้นบ้านอีกด้วย