อธิบดีประพิศ มอบนโยบายทุ่มเททำงานสุจริตโปร่งใส ใช้แนวคิด RID TEAM ขับเคลื่อนงานชลประทาน

0
13659

“อธิบดีประพิศ” นำทีมขับเคลื่อนกรมชลประทานสู่องค์กรอัจฉริยะ มอบนโยบาย ทุ่มเททำงาน สืบสานพันธกิจ สุจริตโปร่งใส ภายใต้แนวคิด RID TEAM” เร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

 (20 เมษายน 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2564 และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทาน ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมรับนโยบายและขานรับการขับเคลื่อนงานในสายวิชาการ สายก่อสร้าง สายบำรุงรักษา และสายบริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี พร้อมด้วยพลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผู้อำนวยการสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

นายประพิศ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารและข้าราชการของกรมชลประทาน ยึดหลักการ ทุ่มเททำงาน สืบสานพันธกิจ สุจริตโปร่งใส โดยได้ตั้งเจตจำนงที่จะบริหารราชการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิดชอบ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติและดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนักให้แก่บุคลากรของกรมชลประทานให้ดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทานภายใต้แนวคิด  RID TEAM “เราจะก้าวไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการดำเนินงานสืบสาน พัฒนา ต่อยอด จากแนวคิด RID No.1 ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้

สำหรับแนวคิด RID TEAM  เป็นแนวคิดที่มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนากรมชลประทานให้เป็นองค์กรที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1.นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม จะมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี และแผนแม่บทที่สำคัญของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคม 2.นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการบนพื้นที่ฐานของกระบวนการ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 3.นโยบายด้านองค์การ จะยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผ่านการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ 4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น Smart Worker โดยจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน พัฒนาระบบและวิธีการทำงาน ตลอดจนจะให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานชลประทานไว้ 3 ประเด็นๆ ละ 4 กลยุทธ์ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 องค์กรอัจฉริยะ โดยจะมีการจัดการและบูรณาการระบบฐานข้อมูล ปรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงด้านน้ำ

จะพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน พัฒนารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือภัยพิบัติด้านน้ำ และประเด็นที่ 3 เพิ่มคุณค่าการบริการ จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพการให้บริการงานหน่วยงาน จัดวางตำแหน่งบุคลากรและจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรเพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

“กรมชลประทานจะทุ่มเททำงาน สืบสานพันธกิจ ด้วยความสุจริตโปร่งใส เพื่อให้ภารกิจงานชลประทานบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและราษฎรอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวเน้นย้ำในท้ายที่สุด