“อธิบดีฯ ก.ส่งเสริมสหกรณ์ สั่งสอบทุจริตสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด หลังสมาชิกเข้าร้องสื่อฯ ไม่สามารถเบิกเงินได้ เหตุ จนท.การเงินสหกรณ์ยักยอกเงิน”

0
30997

ตามที่ปรากฎเป็นข่าว “ชาวบ้านในอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น นับร้อยคนรวมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อฯ ช่วยเป็นกระบอกเสียง หลังพากันไปเบิกเงินที่สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จนท.บอกว่าไม่มีเงิน เพราะถูก จนท.การเงินยักยอกไปกว่า 20 ล้าน” นั้น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด ว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่า เจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ได้ทำการยักยอกเงินฝากสมาชิก ปลอมแปลงลายมือชื่อถอนเงินออกจากระบบ ซึ่งสมาชิกนำสมุดคู่ฝากบัญชีเงินออมทรัพย์และสมุดคู่ฝากบัญชีเงินออมทรัพย์พิเศษมาตรวจสอบกับข้อมูลที่สหกรณ์ ซึ่งสรุปยอดรับฝากไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับสมุดคู่ฝากของสมาชิก จำนวน 69 บัญชี ยอดเงิน 12 ล้านบาทเศษ และสมาชิกลาออกแล้วไม่ได้รับเงินค่าหุ้นคืน รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสียชีวิตแล้วไม่ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพ บางส่วนที่ได้รับเงินแต่ไม่ครบตามจำนวน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ ปลัดอำเภออาวุโส เจ้าหน้าที่ปกครอง และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเปือยน้อย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์โดยเร่งด่วน


ทั้งนี้ จากการประชุมหารือได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ที่ยักยอกเงินทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย และสหกรณ์เตรียมกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสามารถกู้เงินได้ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมทั้งขอกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อื่น/ขอเงินรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นและสหกรณ์ดำเนินการวางแผนร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เพื่อสอบทานเงินฝาก หุ้น และหนี้สินสมาชิก 100% ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในส่วนหุ้นของสมาชิกที่ไม่สามารถถอนคืนได้นั้น ตามข้อบังคับสหกรณ์ กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด ขาดทุนสะสมกว่า 16 ล้านบาทเศษ มูลค่าหุ้นติดลบ 93.73 บาท จึงไม่สามารถคืนค่าหุ้นให้กับสมาชิกได้ ในส่วนที่สหกรณ์ได้คืนค่าหุ้นกับสมาชิก 25 ราย เป็นเงิน 681,690 บาท ไปแล้วนั้น นายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีคำสั่งตามมาตรา 22(1) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องโดยเรียกคืนค่าหุ้นที่จ่ายคืนสมาชิกและหาผู้รับผิดชอบในการกระทำความเสียหายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ด้านเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สมาชิกไม่ได้รับ ได้ดำเนินการแจ้งเทศบาลตำบลเปือยน้อย ซึ่งเป็นนายทะเบียนรับผิดชอบตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือ

ขณะนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน 7 วัน เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์ใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ และแต่งตั้งผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (เฉพาะกิจ) เข้าสอบทานเงินฝาก หุ้น และหนี้สินของสมาชิกทุกราย ร่วมกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

“ล่าสุดทางสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด และวางแผนสำหรับดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ต้องหาทางแก้ไขเร่งด่วน เพื่อเร่งดึงความเชื่อมั่นและความมั่นใจจากสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยเร็ว” นายวิศิษฐ์ กล่าว