อ่างฯแม่แคม จ.แพร่ คืบหน้าแล้วกว่า 84%

0
30365

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืบหน้าแล้วกว่า 84 % ช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนไม่ขาดแคลนทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง ตามนโยบายของ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นั้น ปัจจุบันงานก่อสร้างมีความก้าวหน้าแล้วประมาณร้อยละ 84 ของแผนงานฯ สามารถเก็บกักน้ำได้แล้วบางส่วน ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเก็บกักน้ำได้ 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนเขื่อน ตำบลกาญจนา ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 7,500 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองแพร่อีกด้วย อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งโครงการฯนี้กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวเมืองแพร่ ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ สามารถส่งน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกได้ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อยอดมาจนถึงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ท่านได้สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้