อ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย จ.ตาก เสร็จสมบูรณ์ เดินหน้ากักเก็บน้ำเต็มศักยภาพ

0
26270

กรมชลประทาน ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ เสร็จ เป็นที่เรียบร้อย สนับสนุนน้ำให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พร้อมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นาย ประพิศ ระบุว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในการปลูกป่า และกิจกรรมอื่นๆของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก พร้อมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ชาวตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถเริ่มเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้แล้ว

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำสันทำนบดิน กว้าง 8 เมตร ยาว 123 เมตร สูง 23 เมตร มีความจุเก็บกัก 196,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นชนิด CHUTE SPILLWAY และอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ตั้งอยู่ที่ หมู่10 บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนกว่า 500 ไร่ และฤดูแล้งกว่า 100 ไร่ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกษตรกร รวมถึงเพิ่มความมั่นคงทางด้านน้ำ พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย