อ.ต.ก.ผุดโครงการปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. สร้างมาตรฐานสินค้าPremium Gradeรับยุคเกษตรดิจิทัล

0
30805

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ผลักดันโครงการ “ปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก.”ปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันก้าวสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี Digital Transform ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนการเกษตรยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ขยายช่องทางตลาดและจัดหาตลาดใหม่ให้เกษตรกร ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดเผยว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญในด้านการตลาด มีทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประจำปี 2563-2567 (ฉบับทบทวนปี 2565) วิสัยทัศน์สู่ “องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่นน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน” โครงการปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) จึงกำหนดกรอบแนวทางสนับสนุนโดยการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร และลดช่องว่างด้านการตลาดสอดคล้องกับการนำการตลาดนำการผลิต ให้แก่เกษตรกรผ่าน อ.ต.ก.อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรเกิดการพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยการเข้าไปดำเนินกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรถึงในพื้นที่แปลงเพาะปลูกเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรโดยอิงกับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยในระดับชาติ มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นPremium Grade ในโครงการนำร่องในปีนี้กำหนดชนิดพืช 4 ชนิด ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการของตลาด และความพร้อมของเกษตรกรว่าจะเป็นพืชชนิดใดบ้าง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ร่วมมือกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดขึ้นสร้างเป็นบัญชีการตรวจสอบ(Checklist) พร้อมทั้งนำเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ CAP Platform เพื่อให้สามารถตรวจติดตามในรูปแบบของดิจิทัลได้ เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมรายแปลง เพื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ ความแห้งแล้ง การให้คำแนะนำการให้ปุ๋ยให้น้ำ ข้อมูลติดตามศัตรูพืช และนำไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR code รายแปลง เกษตรกรสามารถประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP Ready) ได้ด้วยตัวเอง รองรับการประเมิน Internal Audit รายกลุ่ม และเชื่อมโยงไปสู่การตรวจประเมินในมาตรฐาน ปลูกได้ขายดี

พร้อมทั้งมีการให้ความรู้กับเกษตรกรได้เรียนรู้ในการจัดการด้านแนวเกี่ยวกับสินค้าด้วยการวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของตลาด ให้สามารถจําหน่ายสินค้า (สด/แปรรูป) ให้แก่ผู้บริโภคได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และพัฒนาเรียนรู้การปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สินค้ามีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น และจะมีการส่งเสริมหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานของโครงการปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก. นำผลผลิตออกสู่ตลาดภายใต้ตราสัญลักษณ์ “โครงการปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก.”อีกด้วย