เกษตรฯเตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 หนุนเกษตรกรโคนมไทยสู่วิถีอนาคต NEXT NORMAL

0
11321

รมช.มนัญญา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 หนุนเกษตรกรโคนมไทยสู่วิถีอนาคต NEXT NORMAL ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลักดันอุตสาหกรรมโคนมไทยมุ่งสู่ระดับสากล

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ว่า งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ดำเนินการโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้รับเกียรติจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับและผลักดันอุตสาหกรรมโคนมไทยมุ่งสู่ระดับสากล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรโคนมไทยทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตลอดจนให้การส่งเสริมด้านความรู้แก่เกษตรกรโคนม โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนผลิตให้ได้น้ำนมคุณภาพ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรโคนมไทยสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคนม ให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นมของคนไทยอย่างยั่งยืน

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเป็นที่ทราบดีว่าความตกลงการค้าเสรีจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศได้โดยไม่มีการกีดกันทางการค้า ซึ่งเราต้องยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมไทยให้ได้คุณภาพ ให้แข่งขันในตลาดโลกได้ และยกระดับผลิตภัณฑ์นมไทยเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดย อ.ส.ค. มีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้เกษตรกรโคนมนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นมต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ต้องมองไปข้างหน้าและกำลังเข้าสู่ Next Normal เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมโคนมไทยเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตได้

ทั้งนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับสากล โดย อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพ “โคนมพระราชทาน” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9) ภายในงาน เทศกาลเทศกาลโคนมแห่งชาติ ยังเป็นโอกาสให้กลุ่มสหกรณ์โคนม และเกษตรกรโคนมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพอีกด้วย เกษตรกรโคนมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในฟาร์มโคนมของตน ช่วยยกระดับมาตรฐานของน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน