เกษตรฯ ชวนผู้สนใจแข่งขัน “อาหารเพื่อสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท

ปัจจุบันเทรนอาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง" จึงเชิญชวนผู้สนใจแข่งขัน “อาหารเพื่อสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท

0
1619

เกษตรฯ ชวนผู้สนใจแข่งขัน อาหารเพื่อสุขภาพชิงเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท

ปัจจุบันเทรนอาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง” จึงเชิญชวนผู้สนใจแข่งขัน “อาหารเพื่อสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง” อาคาร Impact Challenger Hall ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกร อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ตลอดจนขยายผลให้ประชาชนในสังคมเมืองได้เห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกร เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆโดยในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมและสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานทั้งสดและแปรรูป มาให้เลือกอุดหนุนในราคาเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค จุดบริการให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพฟรี รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันมากมาย สำหรับการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้แนวคิด อาหารควบคุมน้ำหนักตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป จนถึง กันยายน 2562ก่อนวลา 16.3 น. หรือจนกว่จะได้ผู้เข้าแข่งขันครบ ๑๐ ที เพื่อมาร่วมแข่งขันในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒0 กันยายน ๒562 ณ บริเวณอาคาร Impact Challenger Hall ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลอีกด้วย

ในส่วนคุณสมบัติผู้สมัครแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องมีจำนวน 2 คนต่อทีม รับสมัครจำนวน 10 ทีม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doae.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ 2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ทาง E-mail :farmdev62@hotmail.com หรือโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 2579 3826 หรือ 083 177 7069 ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ทาง www.doae.go.th

สำหรับเงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือก ต้องลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน ภายในเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้จัดจะจัดเตรียมโต๊ะพื้นขาว 1 ตัว ขนาด กว้าง 0.75 เมตร × ยาว 1.80 เมตร x สูง 0.75 เมตร (พร้อมผ้าปูโต๊ะ) เก้าอี้ 2 ตัว ปลั๊กไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 ตัว และถังขยะพร้อมถุงดำให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องคัดเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ มาใช้ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิด อาหารควบคุมน้ำหนัก ด้วยสูตรอาหารที่ผู้เข้าแข่งขันคิดค้นเอง พร้อมบอกชื่อเมนูและนำเสนออาหารที่ทำ 1 จาน (สำหรับ 1 คนรับประทาน) ต่อคณะกรรมการเพื่อชิมและตัดสิน และอีก 1 จาน (สำหรับ 1 คนรับประทาน) ตกแต่งสวยงามสำหรับจัดแสดง โดยผู้ชนะการแข่งขันรางวัลที่ 1 – 3 จะต้องส่งสูตรอาหารให้ผู้จัดงานหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ พิจารณาจาก รสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหาร องค์ประกอบของวัตถุดิบคำนึงถึงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด อาหารควบคุมน้ำหนักความคิดสร้างสรรค์ สุขอนามัย และเวลาในการประกอบอาหาร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินไม่ครบทุกรางวัล และคำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตามวันเวลาที่กำหนด

#AllnewsExpress #เกษตร #อาหารเพื่อสุขภาพ