เกษตรเผยข่าวดี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน พร้อมให้บริการแล้ว

0
14529

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หรือ One Stop Service มีความพร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปแล้วในหลายพื้นที่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวนทั้งสิ้น 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และสมัครเข้าร่วมโครงการ 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด โดยความคืบหน้าของโครงการในภาพรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 แบ่งเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คือ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 281 ศูนย์ ใน 54 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86 ส่งมอบแม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร (N P และ K) ดำเนินการแล้วเสร็จ 284 ศูนย์ ใน 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 81 และส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ย ดำเนินการแล้วเสร็จ 257 ศูนย์ ใน 47 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75 นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ และการจัดเวทีเชื่อมโยงศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ทั้งนี้มี ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดให้บริการในเชิงธุรกิจในหลายพื้นที่แล้ว คือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว จำนวน 220 ศูนย์ ใน 23 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 72 การให้บริการจำหน่ายแม่ปุ๋ย จำนวน 333 ศูนย์ ใน 40 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 63 และการให้บริการเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 351 ศูนย์ ใน 45 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 71 ซึ่งนอกจาก ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) แล้ว ศดปช. ที่เหลืออีกจำนวน 488 ศูนย์ ยังมีความพร้อมในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้นให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปด้วย สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรืออำเภอ ใกล้บ้านท่าน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ร่วมวางแผนกับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในการพัฒนาธุรกิจนี้เพื่อเกิดความยั่งยืน และอยู่ได้อย่างเข็มแข็ง รวมทั้งให้มีการถอดบทเรียน ศดปช. ที่ประสบความสำเร็จออกมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับศูนย์อื่นๆได้นำไปเป็นต้นแบบ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน