เครือข่ายสลัม 4 ภาค บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือร้องรบ.

เครือข่ายสลัม 4 ภาค บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือร้องรบ. เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย พร้อมชวน “บิ๊กตู่” ร่วมแถลงนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย 7 ต.ค.นี้

0
1862

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 62 เวลา 09.45 น. ที่บริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พ. ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 14 คน นำโดยนางสมบุญ คงคา ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องข้อเสนอภาคประชาชนเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับหนังสือ เพื่อนำกราบเรียนนายกฯ ต่อไป

โดยในหนังสือระบุว่า…สืบเนื่องจากวันจันทร์แรกเดือนตุลาคม ของทุกปี ทางองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก มาตั้งแต่ปี 1989 เพื่อให้ทุกคนในสังคมโลกตระหนักถึงความสำคัญต่อที่อยู่อาศัย ที่เปีนหนึ่งในปัจจัยสี่ ความจำเป็นของมนุษยชาติ และในปัจจุบันสังคมโลกยังคงมีผู้ไร้ ที่อยู่อาศัยอีกจำนวนมาก

ในประเทศไทยโดยเครือข่ายสลัม 4 ภาคที่เป็นขบวนภาคประชาชนที่รณรงค์วันที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และปีนี้เครือข่ายสลัม มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในวันที่อยู่อาศัย ดังนี้
1. ด้านที่อยู่อาศัย
1.1 ให้คณะรัฐมนตรี มีมติอุดหนุนงบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนต่อขยายในโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยของรัฐ
1.2 ให้รัฐบาลไทยจัดตั้งกองทุนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สำหรับโครงการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กรณีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หาดใหญ่-สงขลาโดยใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่าย เช่น ชุมชนที่ได้รับผลกระทบการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น
1.3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ สนับสนุนการปรับปรุงบ้านที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตผู้สูงอายุสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน
โครงการบ้านมั่นคง

2. ด้านที่ดิน
2.1 รัฐบาลต้องยุติการดำนินคดีต่อคนจน ผู้ที่ไร้ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งปฏิรูปกองทุน
ยุติธรรมให้คนจนเข้าถึงการช่วยเหลือเพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างแท้จริง
2.2 รัฐบาลต้องมีนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ชัดเจน การนำ
ที่ดินรัฐมาจัดทำที่อยู่อาศัยของคนจน เช่น พ.ร.บ.สิทธิชุมชน, พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ที่ภาคประชาชนได้นำสนอไว้ และให้รัฐบาลยกเลิกหรือทบทวนมาตรการ หรือนโยบาย มติคณะรัฐมนตรี ที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินโดยเร่ง ด่วน
2.3 ให้รัฐบามีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของที่ดิน เช่น การรถไฟแห่งประทศไทย กรมเจ้าท่า ป่าชายเลน และที่ดินรัฐอื่นๆให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเดิม สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง หรือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ของรัฐได้ และเข้าถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและโครการพัฒนาอื่นๆ ของรัฐได้ เพื่อให้คนจนสามารถมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงได้

3 .ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงสิทธิรักษสำหรับกลุ่มคนไทยที่ตกหล่นจากระบบทะเบียนราษฎร์
คนไร้สัญชาติ และผู้ไม่มีสถานะ
3.2 รัฐบาลต้องจัดให้เปิดลงทะเบียนคนไทยตกหล่นและให้มีระเบียบปฏิบัติเดียวกัน
3.3 รัฐบาลต้องสร้างระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นกฎหมาย
3.4 รัฐบาลต้องเปลี่ยนสวัสดิการแบบสงเคราะห์เป็นรัฐสวัสดิการที่ทุกคนต้อได้รับอย่างถ้วนหน้า

เครือข่ายสลัม 4 ภาค คาดหวังรัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อประชาชนไร้ที่ทำกิน, ที่อยู่อาศัย, ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เป็นนโยบายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ดังนั้นในวันที่ 7ตุลาคม 2562 เครือข่ายสลัม 4 ภาคขอเรียนเชิญนายกฯ มาร่วมแถลงนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยของรัฐบาลเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกร่วมกับภาคประชาชน (ตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)