‘เฉลิมชัย’คิกออฟดูแลพท.ภาคใต้รับมืออุทกภัย

รมว.กษ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรกว่า523 ครัวเรือน

0
1757

รมว.กษ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรกว่า523 ครัวเรือน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนตำบลท่ากระดานอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า จากการที่ประชาชนในพื้นที่ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กว่า523 ครัวเรือนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่การเกษตรกว่า16,289 ไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวโดยการขุดลอกแก้มลิงพร้อมสร้างอาคารประกอบรวมถึงระบบส่งน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ550,000 ลูกบาศก์เมตร  มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและหอถังพร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ6,330 เมตร  

นับว่าเป็นโครงการชลประทานขนาดกลางที่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนกว่า150 ครัวเรือนส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า1,000 ไร่แบ่งเป็นเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน600 ไร่สวนยางพารา220 ไร่ไม้ผลทุเรียนมังคุดพืชผักตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง140 ไร่และทำนา40 ไร่อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชะลอน้ำขนาดเล็กเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองพุมดวงได้อีกด้วย

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯและผู้บริหารได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากว่า 200,000ตัว และกุ้ง กว่า500,000 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง เพื่อต่อยอดเป็นอาหาร และเป็นอาชีพให้กับชาวเกาะยวน

#AllnewsExpress

#รมว.เฉลิมชัย

#สุราษฎร์ธานี

#แก้มลิงบ้านเกาะยวน

#ดูแลพท.ภาคใต้