“เฉลิมชัย”เดินหน้าแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0
7839

รมว.เกษตรเดินหน้า แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หวังช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นให้สามารถทำการเกษตร และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำโครงการ แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นให้สามารถทำการเกษตรเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างทางรอด เสริมภูมิคุ้มกัน ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เปลี่ยนวิกฤตกลายเป็นโอกาส รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และก้าวสู่การเป็น Smart Farmer เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยในอนาคต ซึ่งโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานคืนถิ่น เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ผู้ว่างงานหรือแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากภาคอื่น ที่มีความสนใจการทำการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และเกษตรกรในท้องถิ่น รวมถึงผู้สนใจอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ผ่านการจัดทำโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”
โดยอบรมให้แก่เกษตรกรและสาธิตการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกร แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงานกว่า 1,000 ราย ผ่านความร่วมมือของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 กับ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่น ๆ จากภาครัฐ หรือโดยกลุ่มองค์กรประชาชน

นอกจากนี้ยังบูรณาการต่อยอดและขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งเตรียมบูรณาการร่วมกับโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเยียวยาฯ ในหลายโครงการ อาทิ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้หรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ที่เว็บไซต์ www.oae.go.th และ