“เฉลิมชัย” ดันผ่านฉลุย ลุยสร้างอ่างฯ แม่ตาช้าง แหล่งน้ำเพื่อชาวแม่สรวย

0
26195

ชาวแม่สรวยปลื้ม หลัง ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ช่วยบรรเทาปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย กรอบวงเงินงบประมาณ 1,325 ล้านบาท มีแผนระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2569 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

ด้าน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 4,775 ครัวเรือน ส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,200 ไร่ ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสร้างรายได้ ขยายอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธารเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ จะเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอแม่สรวย ได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าว กรมชลประทาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2565 สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน “การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย ชลประทานเพื่อท้องถิ่น” อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและทีมงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง