เฉลิมชัย ปลื้ม แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม บริหารจัดการดี ใช้ตลาดนำการเกษตร

รมว.กษ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ตามแนวคิดตลาดนำการผลิต ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มีการปลูกพืชผักที่หมุนเวียนหลากหลาย อีกทั้งยังมีการพัฒนาโรงคัดแยกให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งการดำเนินโครงการแปลงใหญ่ผักนี้ มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทสโกโลตัส

0
1762

เฉลิมชัย ปลื้ม แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม บริหารจัดการดี ใช้ตลาดนำการเกษตร แนะเกษตรกรติดตาม และพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกชุกทางภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงใหญ่ผัก ต.บางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้า พร้อมชื่นชมผลสำเร็จ จากการดำเนินเกษตรแปลงใหญ่ ใช้ตลาดนำการเกษตร จนสามารถมีรายได้มั่นคง เกษตรกรรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562 – 2563 พร้อมทั้งแนะให้เกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกชุกภาคใต้


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงแปลงใหญ่ผัก ต.บางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ว่า เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ที่เป็นต้นแบบ มีการบริหารจัดการดี ใช้หลักการตลาดนำการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 58 ราย พื้นที่ปลูก 387 ไร่

มีการเชื่อมโยงตลาดพืชผักแปลงใหญ่กับ เทสโก้ โลตัส เกษตรกร มีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท/ราย/เดือน ได้รับการรับรอง GAP

จุดเด่นของกลุ่ม มีการประชุมวางแผนการผลิตผักร่วมกันทุกสัปดาห์ ให้สินค้ามีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังมีการทำปุ๋ยหมักจากเศษผัก ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งมีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ใช้เอง มีโรงคัดแยกคุณภาพผลผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพสารพิษตกค้าง และการปลูกพืชหมุนเวียนสลับ นอกจากนี้ยังขยายเครือข่ายการทำงาน โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มปลูกฟักทอง ในจ.สงขลา ยังมีกิจกรรม ลงแขก ลดค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตผัก รวมถึงการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มทำงานอย่างเป็นระบบอีกด้วย

.
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562 – 2563 ของสุราษฎร์ธานี สามารถส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส. 42,213 ครัวเรือน และ ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42,213 ครัวเรือน เป็นเงิน 253,708,106 บาท