เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่น ในการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ปิดรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2563

0
6996

เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่น ในการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ปิดรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2563

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช 2563 ขอเชิญชวนโรงเรียนในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6 เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องที่สื่อแสดงถึงตำนาน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช 2563 โดยขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม กำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.eto.ku.ac.th/royin
หรือ ส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/tnCCrYknYErWzr2Q8
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 090-9527768, 082-9160756 และ 094-9259255 ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม