เทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี เตรียมจัดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน “ปลายบางแฟร์ 2024” ท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์

0
50306

หลังจากรัฐบาลมีกิจกรรม ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างพลังชุมชนในมิติต่างๆ เทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี ได้จัดเตรียมจัดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน “ปลายบางแฟร์ 2024″  ท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์ พลังเล็กๆ ที่ ช่วยต่อยอดงานกิจกรรม ชุมชนในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง  มอบหมายให้พงษ์ศักดิ์ อัจริยะประสิทธิ์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีปลายบาง แถลงข่าวการจัดงาน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน “ปลายบางแฟร์ 2024″  ว่า  เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ที่ได้พัฒนามาจากสุขาภิบาล เดิมทีชื่อ “สุขาภิบาลปลายบาง” จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2537 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก อาคารเลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   มีเนื้อที่ 15.68 ตารางกิโลเมตรมีสภาพพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับความสูงของพื้นดิน เฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางคลองขุดที่ใช้ในการสัญจรไปมาภายในชุมชนและระหว่างชุมชนใกล้เคียง จำนวน 15 สายเชื่อมโยงติดต่อกัน ฤดูน้ำหลากมักประสบปัญหาน้ำท่วมเสมอเกือบทุกปี มีลำคลองที่ใช้ในการสัญจรไปมา ทำการเกษตรภายในชุมชน และระหว่างชุมชนใกล้เคียง จำนวน 18 สาย แบ่งออกเป็น 3 สายหลัก ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองวัดโบสถ์  สภาพพื้นดินในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตรเพาะปลูกพืชต่างๆ ผลไม้ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีพื้นที่เกษตรกรรมเกือบ 5 พันไร่  แต่ปัจจุบันมีสัดส่วนลดลง เนื่องจากความเจริญเข้าสู่เมืองมากขึ้น

โดยมีจุดมุ่งหมายคือ “เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของการศึกษา ชาวประชาเข้มแข็ง” เทศบาลตำบลปลายบาง ได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงาน การปฎิบัติราชการนนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปลายบาง มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  และสาธารณสุข  อีกทั้งยังได้มีแผนงานด้านการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่เทศบาลปลายบาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน  “ปลายบางแฟร์ 2024″ กิจกรรมดีดีที่จะมาสร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ พลังเล็กๆของคนชุมชนปลายบาง

ภายในงานมีกิจกรรมที่เด่นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การร้อยมาลัยด้วยใบเตย ขนมไทย ลูกชุบ ข้าวเกรียบปากหม้อ โดยมีฝีมือคนของในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปลายบาง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเรียนรู้การและการแกะสลักต้นเทียนและศิลปะปูนปั้น ตลอดจนงานศิลป์ด้านอื่นๆ

นางเยาวภา  มากมูล  รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง กล่าวเพิ่มเติมว่า  โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน “ปลายบางแฟร์ 2024″ แรงจูงใจในการจัดงานครั้งนี้  เกิดจากแนวคิดนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน และนโยบาย 6 ดี ของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เศรษฐกิจดี สะดวกดี สะอาดดี ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี และสิ่งสำคัญเหมือนเป็นการทำให้ถนนสายดอกไม้ฟื้นคืนชีพ เนื่องจากงานดังกล่าวเคยถูกจัดมาแล้วก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ในอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวย ตามแนวถนนสายกาญจนาภิเษก

“ต้องขอขอบคุณสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างสีสันภายในงาน โดยเฉพาะการจัดประกวดกล้วยไม้ 12 ประเภท และไม้ดอกไม้ประดับ 4 ประเภท ได้แก่ โกสน หน้าวัว โป๊ยเซียน และบอนสี พร้อมจัดโชว์ในงานให้พี่น้องประชาชนได้รับชมตลอดการจัดงาน”

นายชีวิน ศรีอำคา ปลัดเทศบาลตำบลปลายบาง กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการจัดเต็ม ชิม ช้อป ใช้ และอบรม  ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มาเที่ยวงานจากพื้นที่อื่นๆเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ได้ต่อยอดสร้างอาชีพและเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรวิถีใหม่ โดยเฉพาะการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ไม้ด่าง ซึ่งแนวโน้มในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในการพื้นที่จำกัด อาทิเช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และพื้นที่อยู่อาศัยต่างๆอีกด้วย  งานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน “ปลายบางแฟร์ 2024″ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2567 นี้ ณ ลานเอนกประสงค์โลตัส พลัสมอลล์