แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 คืบหน้าร้อยละ 30 คาดกันยายนนี้แล้วเสร็จ

0
12511

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดลอกแก้มลิงภายในศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หวังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เกิดปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างรุนแรง ซึ่งคลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อ 725 ปีก่อน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย จิตอาสาวางมาตรการการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนคลองแม่ข่า โดยมีกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแก้มลิง ระบบผันน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเข้าสู่คลองแม่ข่า ทำให้มีน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้คลองแม่ข่ามีคุณภาพน้ำดีขึ้น

ด้านนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 นี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงภายในศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 ความจุเก็บกักประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ราชการ/ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ที่สำคัญจะเป็นแหล่งน้ำที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามแผนแม่บทการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำและปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำให้ความเหมาะสมตามฤดูกาล ปัจจุบันงานก่อสร้างแก้มลิงดังกล่าว มีผลงานคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 30 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในดือนกันยายน 2564 นี้