แนวโน้มสถานการณ์น้ำฤดูแล้งปีหน้า หลายพื้นที่ปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ต้องช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง

0
11341
 แนวโน้มสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปีหน้า(2564) หลายพื้นที่มีน้ำต้นทุนน้อย โดยเฉพาะลุมน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีตและควบคุมให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ปัจจุบัน (30 ธ.ค.63) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน ทั้งสิ้น 47,641 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 23,556 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 11,919 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 5,223 ล้าน ลบ.ม. จนถึงขณะนี้ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 4,499 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 1,222 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31 ของแผนฯ ในขณะที่ยังคงเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ปลูกล่าช้า รอการเก็บเกี่ยวในอีกประมาณ 500,000 ไร่ กรมชลประทานจะให้การช่วยเหลือจนกว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย เนื่องจากฤดูฝนปี 63 ที่ผ่านมา ปริมาณฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องสำรองน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตลอดจนผลักดันน้ำเค็ม ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/ 64 ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้พิจารณาถึงน้ำต้นทุนในพื้นที่ของตนเองก่อนทำการเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตเสียหายได้ในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีตและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการวามช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460