โครงการชลประทานศรีสะเกษ ประชุมเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

0
26645

นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ประชุมเร่งด่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ

ในที่ประชุมนายจำรัส สวนจันทร์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้วางแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกันออกความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดต่อไป


ทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีความจุรวม 208.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักได้ 111.23 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 53.39% เขื่อนขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่งเก็บกักน้ำได้ 139.44 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักได้ 119.24 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85.51%