โครงการชลประทานศรีสะเกษ ประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

0
32913

 นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที 1/2566 โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้นำเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และในภาพรวมของลุ่มน้ำโขงชี มูล ทั้งระบบ ที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยนำเสนอการบริหารจัดการน้ำในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดปัญหาอุทกภัยเป็นจำนวนมาก และการเตรียมรับมือน้ำท่วมปี 2566 นี้ ในการนี้ การเตรียมความพร้อมรับมือในปี 2566 โครงการชลประทานศรีสะเกษได้เตรียมความพร้อม 6 ด้าน ได้แก่
1)การวิเคราะห์อ่างเก็บน้ำ / แหล่งน้ำขนาดเล็ก ลุ่มน้ำ และ เขื่อน
2)การคาดการณ์และการแจ้งเตือน
3)การเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
4)แนวทางการช่วยเหลือ
5)แนวทางการแก้ไขระยะกลางและระยะยาว
6)การวางแผนการเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งโดยการเสริมสอบทราย


ภายหลังประชุมเรียบร้อยแล้ว นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้เรียกข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องเร่งด่วนเพื่อประชุม ด้านการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ปัจจุบันในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 16 แห่ง เก็บกักได้ 208.34 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันเก็บกักได้ 112.84 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53.16% เมื่อเทียบกับปี 2565 ในวันนี้เก็บกักได้ 146.59 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 70.36% สำหรับด้านปริมาณน้ำฝน จังหวัดศรีสะเกษมีฝนตกเฉลี่ยรอบ 30 ปี (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา) จำนวน 1,446.8 มิลลิเมตร/ปี ปัจจุบันฝนตกจำนวน 859 มิลิเมตร คิดเป็น 59.40% ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษจะได้บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีผลกระทบกับราษฎรน้อยสุดทั้งในเรื่องของน้ำท่วมปี 2566 นี้ และภัยแล้ง ปี 2567 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้