โรงพยาบาล เฮ! ประกันสังคมเร่งรัดจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แล้วเสร็จตรงเวลา

0
4192

สถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม เฮ! สปส.เร่งรัดจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แล้วเสร็จ พร้อมกำหนดขอบเขตการเบิกจ่ายตรงเวลา ช่วยสถานพยาบาลเกิดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีปัญหาเรื่องระบบบัญชี ส่งผลให้ผู้ประกันตน ได้รับบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว

เมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีสถานพยาบาลร้องเรียนมายังสำนักงานประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมมีหนี้ค้างจ่าย ซึ่งเป็นค่าบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลเป็นเงินรวมจำนวน 3,000 ล้านบาท ทำให้มีผลกระทบ ทางการเงินกับสถานพยาบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นห่วงในเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล ซึ่งขณะนี้พบว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจ่ายเงินให้สถานพยาบาลครบถ้วนทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ยังได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการกำหนดขอบเขตระยะเวลา ที่ชัดเจนในการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล โดยได้แบ่งเป็นรายการค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้ ค่าบริการเหมาจ่าย จ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือน โรคภาระเสี่ยงจ่ายภายในวันที่ 20 ของเดือน โรคค่าใช้จ่ายสูง จ่ายภายในวันที่ 25 ของเดือน เกณฑ์คุณภาพตามตัวชี้วัด ปี 2561 จ่ายแล้วสำหรับในปี 2562 กำหนดจ่ายภายในเดือนมกราคม 2563

การดำเนินการกรณีการจ่ายเงินค้างชำระค่าบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมแก่สถานพยาบาลให้แล้วเสร็จในครั้งนี้ จะช่วยให้สถานพยาบาลเกิดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีปัญหาเรื่องระบบบัญชี อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสถานพยาบาลนั้น ๆ ได้รับบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พบว่า ปัจจุบันมีสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมจำนวน 239 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถานพยาบาลของรัฐ 160 แห่ง และสถานพยาบาลของเอกชน 79 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 รวมจำนวนกว่า 13 ล้านคน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม