“ไชยา”ล่องใต้ เยือนนคร มอบนโยบายกรมหม่อนไหม ผ้าไทยใส่แล้วต้อง ”ไม่แก่ ไม่ร้อน ดูแลง่าย ” Soft Power ยกระดับสู่ตลาดโลก

0
36075

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค และกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคุณากร ปรีชาชยะชัย เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมภารกิจของกรมหม่อนไหม พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้การต้อนรับ

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมหม่อนไหม แม้ว่าจะเป็นกรมเล็กๆ แต่มองว่าเป็นกรมที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากลได้ ซึ่งลายผ้าไทยเป็นซอร์ฟพาวเวอร์ที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาแต่อดีต ซึ่งผมจะพัฒนาให้ผ้าไทยเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จากอาชีพเสริมให้กลายเป็นอาชีพหลัก จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ออกแบบดีไซน์นำผ้าไทยไปสู่เวทีระดับโลก เพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่สากล โดยจะสร้างภาพลักษณ์ของผ้าไหมไทยที่มีอุปสรรค เช่น ใส่แล้วแก่ ใส่แล้วร้อน ดูแลรักษายาก โดยการนำนวัตกรรมสมัยใหม่ มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน

“แนวทางการทำงานในยุคนี้ จึงเน้นนโยบายที่ว่า ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของรัฐบาลมาผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกเมืองนครสู่ตลาดสากล จึงขอให้ผู้ผลิตร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพร่วมกัน เป็นประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัญหาและความต้องการของกลุ่มทอผ้า รวมถึงความต้องการที่จะให้กระทรวงเกษตรฯเข้าสนับสนุนช่วยเหลือ และขอยืนยันว่าในรัฐบาลชุดนี้ โดยการนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ดังนั้นการลงพื้นที่จึงไม่ใช่เพียงการติดตามงาน แต่เป็นการเข้ารับฟังปัญหาในสนามจริงจากประชาชน ซึ่งตนจะนำทุกปัญหาที่ได้รับไปดำเนินการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขในโอกาสต่อไป

ภายในงานได้เปิดโอกาสให้กลุ่มทอผ้าและผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ที่อยากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งด้านปัจจัยการผลิตและหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเกษตรกรทอผ้า รวมจำนวน 9 กลุ่ม และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทรงเยี่ยม ราษฎรบ้านตรอกแค หมู่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีพระราช เสาวนีย์ให้ก่อสร้างศาลาศิลปาชีพบ้านตรอกแค เพื่อฟื้นฟูการทอผ้าแบบพระราชสำนักของจังหวัด นครศรีธรรมราช ในอดีตและอาชีพต่างๆ สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการด้านทอผ้า หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้บูรณาการติดตามการทอผ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ามาแนะนำการทอผ้าไหม การเลือกใช้เส้นไหม การลอกกาว ย้อมสีเส้นไหม มีการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการทอผ้า

สำหรับภารกิจวันนี้ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง ซึ่งถือเป็นกลุ่มสตรีที่มีความเข้มแข็ง โดยได้ชมการสาธิตการย้อมสีทั้งจากเส้นไหมและผ้าฝ่าย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการทอผ้ายกดอกเมืองนคร ที่มีชื่อเสียง และมีการพัฒนาลายผ้าจนเกิดความทันสมัยทำให้กลุ่มมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดี