121 ปี กรมชลประทาน สู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่

0
31923

ฉลองครบรอบ 121 ปี กรมชลประทาน ก้าวสู่ทศวรรษที่ 13 พัฒนางานด้านชลประทานอย่างไม่หยุดนิ่ง มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ เพิ่มคุณค่าการบริการ ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะภายในปี 2580 จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน “121 ปี กรมชลประทาน สู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานพร้อมรับชมนิทรรศการทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร มีภารกิจด้านการจัดหาแหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในทุกภาคส่วน จึงได้เน้นย้ำเรื่องการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการ รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้น้ำให้เกิดคุณค่ามากที่สุด พี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเพิ่มต้นทุนน้ำในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมลดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

“จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ขอยืนยันว่า กรมชลประทานได้เตรียมแผนจัดสรรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ไว้เพียงพอ ส่วนน้ำภาคการเกษตร ขอฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรให้ช่วยกันรักษาและใช้น้ำอย่างมีคุณค่ามากที่สุด ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกคน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาเพื่อประชาชนและประเทศชาติ และก้าวสู่ปีที่ 122 อย่างมั่นคง” รมว.เกษตรฯ กล่าว

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 121 ปี แห่งการกำเนิดและวิวัฒนาการงานชลประทานในประเทศไทย จากกรมคลอง สู่กรมทดน้ำ จนถึงปัจจุบันก้าวสู่ทศวรรษที่ 13 กรมชลประทานได้ทุ่มเททำงานเพื่อสานต่องานด้านชลประทานอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ตามภารกิจหลักภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 49.5 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 93,655 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ รวมไปถึงมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ Water Security เพิ่มคุณค่าการบริการ ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะภายในปี 2580 ตาม Road Map การดำเนินงานทั้ง 4 เฟส เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่

เฟส 1 (2561-2565) “เสริมพลังใหม่สู่การปรับเปลี่ยน” มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการพระราชดำริ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหลายโครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้รวม 1,292.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 1.94 ล้านไร่
ในปี 2566 กรมชลประทานเริ่มก้าวสู่

เฟส 2 (2566-2570) “สร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ” มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการควบคุมและบริหารน้ำระบบอัจฉริยะ ก่อสร้างระบบชลประทานด้วยนวัตกรรมชั้นสูง สร้างระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง

เฟส 3 (2571-2575) “ปฏิรูปรูปแบบกระบวนงาน” Smart Water Operation Center

และเฟส 4 (2576-2580) “มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ” พัฒนาแหล่งน้ำชลประทานครอบคลุมทุกลุ่มน้ำ ระบบชลประทานครบสมบูรณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 121 ปี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นี้ เป็นการก้าวสู่ทศวรรษที่ 13 กรมชลประทานได้จัดงานนิทรรศการ 2 รูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการออนไลน์ “สู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่ 121 ปี กรมชลประทาน” เป็นนิทรรศการเสมือนจริงแบบ 3 มิติ จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมางานด้านชลประทาน ผลงานตามภารกิจของกรมชลประทานตลอดจนทิศทางการขับเคลื่อนงานสู่เฟส 2 นอกจากนี้ภายในงานยังสามารถร่วมชมนิทรรศการในรูปแบบ On ground ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การเสวนาพิเศษจากวิทยากรสุดเซอร์ไพรส์ ดร.อั๋น ภูวนาท คุนผลิน กับหัวข้อ “ปลุกพลัง RID TEAM สร้างความสำเร็จ สู่อนาคตใหม่” พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2565 กิจกรรมมอบโล่รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “มอบทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” ให้แก่บุตรเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการชลประทาน กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย และกิจกรรมแจกกล้าไม้ อาทิ สักทอง พะยูง ยางนา ตะเคียนทอง รวม 520 กล้า รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภายใต้แผนพัฒนาอาชีพและแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณด้านหลังอาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 121 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน และร่วมสัมผัสเรื่องราวความประทับ ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ ผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน www.121exhibition.rid.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป