Friday, September 17, 2021

No posts to display

Latest article

มกอช. รับรางวัลหน่วยงาน“ระดับดีเด่น” ปี 64 เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

สำนักงาน กพร. ประกาศให้ มกอช. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น ชูประเด็นการทำงานด้านมาตรฐานร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในด้านจัดทำ รับรอง ควบคุม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น...

มกอช. รุก “เกษตรอินทรีย์” ติวเข้มคนเมือง สร้างความตระหนักรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ช่วงโควิดผลิตอาหารปลอดภัย ผ่านกูรูมากประสบการณ์

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้กระแสความนิยมการทำเกษตรกรรมในเมืองเกิดขึ้น และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เมืองทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกผักในสวนกระถางตามคอนโดมิเนียม สวนผักหลังบ้าน สวนผักของหมู่บ้านหรือชุมชน สวนผักตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย สวนผักตามหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน สวนผักตามร้านอาหาร โรงแรม หรือ ศูนย์การค้า เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมในเมือง เนื่องจากห่วงสุขภาพตนเอง...

กรมชลประทานสร้างวัตกรรมใหม่ ติดอาวุธระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

​ทีมนักวิจัยของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างวัตกรรมใหม่โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (Development of Reservoir Operation Simulation System In Medium Scale Reservoirs.) 412 แห่งทั้งประเทศ ปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 5,140.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วางเป้าหมายบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้เพียงพอ ทั่วถึง...