Saturday, December 10, 2022

มกอช. เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมือง หนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมต่อยอดสู่ BCG Model

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ประชาชนได้รับผลกระทบในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสภาพแวดล้อม และด้านความมั่งคงทางอาหาร และปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการอาศัยในเขตเมืองมากกว่าชนบท รวมถึงมีการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีการทำเกษตรกรรมด้วยตนเองภายในพื้นที่เขตเมือง เช่น คอนโดมิเนียม พื้นที่ว่างหลังบ้าน หรือพื้นที่ว่างรกร้างในเมือง เพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีปนเปื้อนที่อาจมาจากผักและผลไม้ตามท้องตลาด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของคนและสุขภาพของเมืองโดยการพัฒนาระบบนิเวศน์และและเกษตรกรรมในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน...

รมว.เกษตรฯ ย้ำแผนขับเคลื่อนภาคเกษตรปี 66

รัฐมนตรีเกษตรฯ ย้ำนโยบายหลัก 15 ด้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 66 เน้นทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2566 ที่ยังคงเน้นย้ำนโยบายหลัก 15 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบาย "ตลาตนำการผลิต" 2) การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 3) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร...

กรมชลฯ เตรียมกำลังรับมือฝนหนักภาคใต้ พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วม 8-11 ธ.ค. ตลอด 24 ชม.

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังระดับน้ำทั้งแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบอาคารชลประทานตลอดจนแนวค้นกั้นน้ำต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ แระกอบกับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 และติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ...

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมชลฯสนองพระราชดำริ ดำเนินโครงการแก้ไขน้ำท่วม-แล้ง เพื่อชาวประชา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่เป็น“ปราชญ์แห่งน้ำ” ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในทุกๆด้าน จะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำมากกว่า 2,700 โครงการ ที่สามารถแก้ไขทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย จนในปัจจุบันกลายเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ถ่ายทอดและสืบสานต่อไป  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำของพระองค์ท่าน  มาสานต่อดำเนินการให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวน้ำมาศึกษาพัฒนาต่อยอดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงได้ทำการศึกษา วางแผน และก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ...

เริ่มแล้ววันแรกอย่างยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 3-6 ธ.ค.นี้

เริ่มแล้ววันแรกอย่างยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจัดเต็ม4 วัน3-6 ธ.ค.นี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณและเชิดชูพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม   วันที่ 3 ธันวาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานใหญ่มหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณและเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม...

ด้วยพระบารมี “คลองภักดีรำไพ” ช่วยชาวจันทบุรีพ้นวิกฤตน้ำ

กรมชลประทาน น้อมนำพระราชดำริ รัชกาลที่ 9  ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ใช้คลองภักดีรำไพ  ตัดยอดน้ำกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร ลดผลกระทบพื้นที่ตัวเมือง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้น้อมนำแนวทางการแก้ปัญหาตามพระราชดำรัส   ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ด้วยการขุดคลองผันน้ำสายใหม่ยาว 11.661 กม.   พร้อมปรับปรุงและขยายคลองเดิม...

มกอช. คว้า 2 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการ มกอช. เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ มหาวิทยาลัย...

กรมชลฯ เผยคืบหน้าอ่างฯลำสะพุง บรรเทาแล้ง-ท่วม ลุ่มน้ำชี

กรมชลประทาน เผยโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 58 ร่วมพัฒนาพื้นที่ราบเชิงภูเขียวแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9   นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริต.หนองแวง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงภูเขียว ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อช่วยเหลือราษฎรอ.หนองบัวแดง...

นายกตู่ เยือนเชียงของ ดันข้าวรักษ์โลก ยกข้าวไทยสู้เวทีโลก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะประชาชนและพี่น้องชาวนา ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมลงเกี่ยวข้าวจากแปลงนารักษ์โลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจร่วมกับชาวนาเชียงราย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” เกิดจากการส่งเสริมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน...

อ่างฯแม่แคม จ.แพร่ คืบหน้าแล้วกว่า 84%

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืบหน้าแล้วกว่า 84 % ช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนไม่ขาดแคลนทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง ตามนโยบายของ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นั้น ปัจจุบันงานก่อสร้างมีความก้าวหน้าแล้วประมาณร้อยละ 84 ของแผนงานฯ สามารถเก็บกักน้ำได้แล้วบางส่วน ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเก็บกักน้ำได้ 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตร...

Latest article

DJSI คัดเลือก ซีพีเอฟ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนเป็นปีที่ 8

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สร้างผลงานความยั่งยืนโดดเด่น 6 สาขา ด้านนวัตกรรม สิทธิมนุษยชน บรรจุภัณฑ์ สุขภาพและโภชนาการ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และความปลอดภัยของข้อมูลในการประเมินและคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นปีที่ 8 ตอกย้ำมาตรฐานความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ...

ครั้งแรกของไทย! NSL Foods เปิดตัว “ข้าวแท่ง” ข้าวในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมพร้อมดึง ไบร์ท-นรภัทร พรีเซนเตอร์สุดฮอต ตอบโจทย์นวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่

NSL Foods ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่รายใหญ่ในประเทศไทย จัดงาน Rice Style Festival เปิดตัวครั้งแรก! กับผลิตภัณฑ์ “ข้าวแท่ง” ข้าวในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม สะดวก พกพาง่าย อิ่มอร่อยได้ทุกมื้อทั้งคาวหวานในราคาเบาๆ เพียง 29 บาท พร้อมดึงไบร์ท-นรภัทร พรีเซนเตอร์สุดฮอต ขวัญใจคนรุ่นใหม่ร่วมเปิดตัว ใจกลางสยามสแควร์ หวังตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตเร่งรีบแต่ยังต้องการทานอาหารคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา...

นักวิชาการ ย้ำ “หมูเถื่อน” ตัวการทำลายห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคงทางอาหารของไทย

นักวิชาการ ชี้ “หมูเถื่อน” ลักลอบนำเข้าเป็นภัยร้ายทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะอนาคตของเกษตรกรรายย่อย เสี่ยงเป็นพาหะนำโรค ASF เข้ามาระบาดซ้ำ บั่นทอนห่วงโซ่การผลิตอาหารของประเทศ และสร้างปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคอาหารของคนไทย ย้ำต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์หมูไทยให้เป็นที่ยอมรับ ด้านความปลอดภัยตามแนวทางหลักสู่การเป็น “ครัวของโลก” ผศ.น.สพ. ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หมูเถื่อน ส่งผลกระทบใน 2 มิติหลักๆ...