DITP จับมือการบินไทย ร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

DITP จับมือการบินไทย ร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

0
1358

 

DITP จับมือการบินไทย ร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ลงนาม MOU ร่วมกับการบินไทย เดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ เตรียมร่วมมือ 3 ด้าน แลกเปลี่ยนวิทยากร พัฒนาผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสด้านการค้า

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 กรมฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและขยายฐานผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้กลไกที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับกรอบความร่วมมือประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1.การแลกเปลี่ยนวิทยากร จะให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ และโครงการอื่นๆ ภายใต้การกำกับดูแลของทั้งสองฝ่าย 2.การพัฒนาผู้ประกอบการ
จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขยายฐานผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ โดยพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการศักยภาพ และ 3.การสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดสู่ช่องทางต่างๆ อาทิ ช่องทางออนไลน์ รวมถึงต่อยอดกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติ

“ภายใต้ MOU ฉบับนี้ กรมฯ และบริษัท การบินไทย จะร่วมกันทำงาน โดยการบูรณาการจัดโครงการสัมมนา การฝึกอบรม และการเสวนา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง”น.ส.บรรจงจิตต์กล่าว

ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้เคยลงนามใน MOU ร่วมกับการบินไทยมาแล้ว ในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select โดยการบินไทยจะขอรับตรา Thai Select ให้กับอาหารไทยที่ให้บริการบนสาย
การบิน ร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาหารไทย และร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai Select เป็นต้น