Thursday, August 18, 2022
Home Tags แมควิงส์ สโนว์ออเนียน

Tag: แมควิงส์ สโนว์ออเนียน

Latest article

กรมชลฯ ปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับน้ำเหนือ

กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รองรับน้ำเหนือไหลหลากในระยะต่อไป ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 20 – 22 ส.ค. 65 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(18 สิงหาคม 2565) เวลา 13.00 น. ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 1,430 ลบ.ม./วินาที...

มกอช. kick off สร้างการเรียนรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ในรูปแบบออนไลน์ e-learning เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืชอาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและยกระดับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเกษตรที่มีมาตรฐานและยั่งยืน และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการยกระดับบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกอช. จึงดำเนินงานจัดทำระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ขึ้น ซึ่งในปี 2565...

มกอช.หนุนยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศไทย เร่งจัดอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มุ่งสร้างการรับรู้อาหารศึกษา สร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การจัดการอาหารและโภชนาการ ในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน” โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย...